Cafea naturală - premii reale!

A3

 

Regulamentul Promoției

”Cafea naturală – premii reale!”

 

1. Condițiile generale ale Promoției.
 

1.1. Inițiatorul promoției ”Cafea naturală – premii reale!”, denumită în continuare Promoție, este compania ”Moldpresa grup” SRL, denumită în continuare Organizatorul Promoției.

1.2. Promoția organizată reprezintă un serviciu interactiv care, la randul său, oferă consumatorilor posibilitatea de a participa în cadrul desfășurării Promoției.

1.3. Prezentul Regulament se extinde pe toate condițiile generale ale desfășurării Promoției și au fost întocmite în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

1.4. Scopul promoției este de a stimula activitatea principală a Organizatorului.

1.5. După formarea fondului de premii, participarea la promoția este una care nu este legată de achitarea unei plăți din partea participantului. Fondul de premii se formează din contul venitului personal al Organizatorului.

1.6. Această Promoție este valabilă în toate chioșcurile ”Moldpresa grup” SRL or. Chișinău.
 

2. Obiectul promoției.
 

2.1. Această promoție este un serviciu interactiv, care permite consumatorilor să participe în cadrul promoției organizate în conformitate cu prezentul Regulament.
 

3. Regulile promoției.
 

3.1. Promoția se desfașoară începand cu 18.07.2016 și durează pînă la 31.12.2016. Perioada de desfașurare a Promoției poate fi schimbată la inițiativa Organizatorului printr-o decizie unilaterală, care va deveni parte integrantă a prezentului Regulament.

3.2. În aceasta Promoție au dreptul sa participe doar persoanele care au atins varsta majoratului (18 ani) și au capacitate deplina de exercițiu.

3.3. Pentru a participa la promoție este necesar să cumparați în chioșcurile ”Moldpresa grup” SRL cafea naturală.

3.4. Consumatorul care a cumparat marfa(le) enumerata(e) in p. 3.3 va primi un bilet care ofera dreptul de a participa la promoție. Dacă suma achiziției marfii depașește 1 unitate, atunci consumatorul va primi numarul de bilete egal cu cantitatea de porții cumparate de cafea.

3.5. Pe suprafața biletului, sub stratul de protecție (banda scratch), se afla premii bănești în valoare nominala de 200 lei, 500 lei și 10,000 lei, o porție gratuită de cafea naturală, precum și bilete fară cîștig.

3.6. Biletele vor fi admise la participarea la promoție in baza hotararii Organizatorului, în dependență de corectitudine și veridicitate. Organizatorul Promoției creeaza și emite bilete consumatorilor finali pentru participarea la promo?ie.

3.7. In cadrul Promoției pot participa doar consumatorii care au respectat prevederile prezentului Regulament, în caz contrar, în baza Hotărîrii Organizatorului, ei vor fi excluși din Promoție. 3.8. Consumatorul poate participa la Promoție in mod nelimitat, luînd în considerare prevederile prezentului Regulament.

3.9. Prezentul Regulament a fost plasat pe site-ul www.moldpresa.md pentru informarea consumatorilor privind condițiile și regulile generale ale participarii la promoție.

3.10. Regulamentul promoției, precum și informația privind fondul de premii al Promoției vor fi plasate de catre Organizatori in punctele comerciale ale Organizatorului in forma publica, sub forma de materiale informative.

3.11. Participarea consumatorilor la Promoție de asemenea presupune informarea lor privind toate regulile de desfa?urare a Promoției, comunicate in mod public de catre Organizator pana la și in timpul desfășurarii Promoției.

3.12. Fiecare participant la Promoție poate fi exclus din participarea la Promoție daca:

3.12.1. În perioada desfașurării Promoției, Participantul a incalcat prevederile prezentului Regulament.

3.12.2. În perioada desfașurării Promoției, Participantul a intreprins acțiuni ilegale și alte acțiuni care contravin politicii comerciale a Organizatorului sau care atentează la reputația lui.
 

4. Cadourile promoției, determinarea cîștigătorului.
 

4.1. Fondul de premii este constituit din:

4.1.1. Porții gratis de cafea naturală.

4.1.2. Premii bănești în mărime de 200, 500 lei și 1000 lei.

4.1.3. Premii bănești în mărime de 10,000 lei.

4.2. Acordarea premiilor:

4.2.1. Acordarea premiilor indicate în p. 4.1.1. are loc în oricare din chioșcurile Organizatorului pe toata perioada desfășurării Promoției.

4.2.2. Acordarea premiilor indicate în p. 4.1.2. are loc în toate librăriile LIBRARIUS la adresele indicate de Organizator. Adresele magazinelor: www.librarius.md sau în chioșcurile Organizatorului.

4.2.3. Acordarea premiilor indicate în p. 4.1.3. are loc în oficiul principal al companiei Organizatorului situat pe adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Ștefan Vodă 3. Acordarea premiilor are loc pe toată perioada desfășurarii promoției plus 30 de zile calendaristice. Vizita la oficiu trebuie coordonată cu departamentul de marketing la nr. de telefon (022) 58-07-00 sau (022) 92-22-77.

4.2.4. Pentru primirea premiilor indicate în p. 4.1.2. ?i 4.1.3. trebuie prezentat biletul caștigător și cecul care confirmă efectuarea cumpărăturii pentru care s-a eliberat biletul.

4.2.5. Pentru primirea premiului indicat în p. 4.1.3., participanții trebuie în mod obligator să prezinte buletinul de identitate. Participantul Promoției confirmă luarea premiului indicat în p. 4.1.3. prin completarea anchetei (denumita în continuare Ancheta) și semnarea procesului verbal final de primire-predare a cîștigului.

4.2.6. Biletul pentru participare trebuie confirmat în mod obligatoriu și nu trebuie să sufere modificări considerabile. Literele și cifrele trebuie sa fie lizibile și să corespundă tuturor cerințelor stabilite de Organizator.

4.2.7. Organizatorul promoției este obligat sa rețină impozit din cîștigul indicat în p. 4.1.3. și să îl transfere în tezaur, în conformitate cu legislația RM.

4.2.8. Dupa primirea premiului, biletul ramane la Organizator intru confirmarea eliberării premiului.

4.3. Examinarea litigiilor legate de apartenența biletelor de participare, care apar între persoanele terțe și participanții Promoției, nu fac parte din competențele Organizatorului Promoției.

4.4. Persoanele care participă în această Promoție, încălcînd aceste reguli, nu au dreptul sa primească caștigul.

4.5. Dacă participantul Promoției nu va putea prezenta Organizatorului Promoției informația care confirmă dreptul la primirea acestui bun, așa ca buletinul de identitate, biletele necesare, atunci el nu are dreptul să primeasca premiului.
 

5. Confirmarea rezultatelor Promoției.
 

5.1. În termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare din momentul încheierii Promoției, Organizatorul va intocmi personal Procesul-verbal cu indicarea rezultatelor finale ale Promoției.
 

6. Monitorizarea și controlul desfășurării Promoției.
 

6.1. În cazul apariției litigiilor privind desfășurarea Promoției, Organizatorii promoției se obligă să le soluționeze în termen rezonabil; soluționarea lor nu influențează asupra mersului Promoției.
 

7. Prevederile legale.
 

7.1. În cazul cînd una din prevederile prezentului Regulament își pierde forța sa juridică în urma acțiunilor legale, acest lucru nu lezeaza forța juridică a celorlalte prevederi ale prezentului Regulament.

7.2. Prevederile prezentului Regulament trebuie să fie interpretate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

7.3. Organizatorii Promoției își rezerva dreptul de a modifica conținutul prezentului Regulament fără întocmirea unor notificări suplimentare.
 

8. Limitarea responsabilității.
 

8.1. Organizatorul nu poartă raspundere pentru acțiunile participanților Promoției, nu oferă nici un fel de garanții pentru bunul înaintat in calitate de cîștig.
 

9. Prevederile tranzitorii și finale.
 

9.1. Toata informația ce ține de participanții Promoției, precum și toate Anchetele participanților sunt accesibile pentru Organizatorul Promoției.

9.2. Toate materialele foto-video cu participarea cîștigatorului Promoției sunt considerate proprietate privată a Organizatorului Promoției.

9.3. Toate mijloacele financiare pentru organizarea și desfășurarea Promoției sunt alocate din fondurile personale ale Organizatorului.

Aprobat de directorul general ”Moldpresa grup” SRL Rusnac V.M.

Intră în vigoare la 18.07.2016.

Pentru informație suplimentară apelați la nr. de telefon (0 22) 92-22-77 sau poșta electronică marketing@moldpresa.md


 

Supliment 1 al Regulamentului Promoției "Cafea Naturală - premii reale"
 

În legătură cu creșterea numărului de premii bănești, vor fi schimbate următoarele puncte și adoptate în următoarea redacție:
 

3.5. La suprafața biletului, sub stratul de protecție, se găsesc premii bănești cu nominalul de 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei, 1000 lei și 10 000 lei, porții de cafea gratuită, și de asemenea bilete fără cîștig.


 

4. Cadourile Promoției, determinarea cîștigătorului.
 

4.1.2. Premiile bănești în suma de 50, 100, 200, 500 și 1000lei.

4.2.4. Pentru primirea premiilor indicate în punctul 4.1.2. este necesar prezentarea biletului cîștigător. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita informație suplimentară: buletin de identitate, cecul care confirmă efectuarea cumpărăturii pentru care s-a eliberat biletul, completarea unei anchete. Refuzul participantului de a prezenta informația solicitată îl lasă fără dreptul de a primi premiul.

Aprobat de Directorul general Moldpresa Grup SRL, Rusnac V.M.

Intră în vigoare din 01.09.2016


 


 

Supliment 2 al Regulamentului Promoției "Cafea Naturală - premii reale"
 

Punctul 3.1 ia următorul cuprins:
 

3.1 Acțiunea se prelungește pe o perioadă nedeterminată, atâta timp cât organizatorul nu anunță sfârșitul acțiunii. Data de încheiere a acțiunilor se notifică, prin intermediul site-ul web si puncte de vinzare al organizatorului. Emiterea de premii se face în termen de 30 de zile calendaristice după anunțarea de sfârșitul acțiunii.